lidt om Hjælpemidler efter § i Serviceloven

 dette er ikke normalt af folk med muskelsvind og får nej kørestolen efter loven dette er noget klaus Emilius er imod den måde de er over for folk som ikke kan gå de skal kunde få en som passer til dem så de kan leve et godt og langt liv kørestolen er jo deres ben når man har muskelsvind. hjælpe alle der har muskelsvind der for ligger jeg og det ud på bloggen. men alle skal have rat til en godt liv selv om de så også har en kørestol. men jeg rådgiver og hjælper også folk med at få deres hjælpemidler af deres vis de ikke selv kan finde ud af det.

Hjælpemidler efter § 112 i Serviceloven & Forbrugsgoder. efter § 113

hjælpemidler efter § 112 i Serviceloven       Forbrugsgoder. efter § 113 er i bunden af siden

  1. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk funktionsevne, når hjælpemidlet
   1. 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne,
   2. 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller
   3. 3) er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. 1. Stk. 2.

  Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at et hjælpemiddel skal leveres af bestemte leverandører. I forbindelse med kommunalbestyrelsens indgåelse af leverandøraftaler inddrages repræsentanter for brugerne ved udarbejdelse af kravspecifikationerne.

 2. Stk. 3.

  Ansøgeren kan vælge leverandør af hjælpemidler, jf. dog stk. 4. Hvis kommunalbestyrelsen har indgået en leverandøraftale og ansøgeren ønsker at benytte en anden leverandør end den, som kommunalbestyrelsen har indgået leverandøraftale med, indkøber ansøgeren selv hjælpemidlet og får udgifterne hertil refunderet, dog højst med et beløb svarende til den pris, kommunen kunne have erhvervet hjælpemidlet til hos sin leverandør. Har kommunalbestyrelsen ikke indgået leverandøraftale, kan ansøgeren vælge leverandør, og støtten ydes efter regning, dog højst med et beløb svarende til prisen på det bedst egnede og billigste hjælpemiddel.

 3. Stk. 4.

  Ansøgerens ret til at vælge leverandør af hjælpemidler efter stk. 3 gælder ikke, hvis kommunalbestyrelsen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er fuldstændig identisk med det hjælpemiddel, som ansøgeren ønsker at anskaffe fra en anden leverandør.

 4. Stk. 5.

  Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om

  1. 1) afgrænsningen af de hjælpemidler, hvortil der kan ydes støtte, og adgangen til genanskaffelse,
  2. 2) i hvilket omfang modtageren selv betaler en del af udgiften til anskaffelse, reparation og drift af et hjælpemiddel,
  3. 3) hvornår støtte til et hjælpemiddel kan ydes som udlån eller udleveres som naturalydelse,
  4. 4) hvorvidt der skal gælde særlige betingelser for støtte til visse hjælpemidler, herunder muligheden for udlevering af visse hjælpemidler fra en offentlig institution
vil selv der bliver samme sagstider i alle kommuner med kørestole §112 der Samme sags tid. 


Forbrugsgoder. efter § 113

 1. § 113 Forbrugsgoder. efter § 113

  Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i § 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo.

 2. Stk. 2.

  Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr.

 3. Stk. 3.

  Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art.

 4. Stk. 4.

  Hvis det på grund af den nedsatte funktionsevne er nødvendigt med et forbrugsgode, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt, eller hvis den nedsatte funktionsevne nødvendiggør særlig indretning af forbrugsgodet, betaler kommunen, jf. stk. 1, de nødvendige merudgifter.

 5. Stk. 5.

  Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel til at afhjælpe den nedsatte funktionsevne, betaler kommunen, jf. stk. 1, de fulde anskaffelsesudgifter. Hjælpen kan ydes som udlån.

 6. Stk. 6.

  Børne- og socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte nærmere regler om

  1. 1) afgrænsningen af de forbrugsgoder, der kan ydes hjælp til, og adgangen til genanskaffelse, og
  2. 2) i hvilket omfang modtageren selv skal betale en del af udgiften til reparation og drift af et forbrugsgode.About the author

Klaus Emilius.

Kærlig Hilsen. En der ville leve og leve ikke andet. Og husk jeg ikke liver som en handicappet. Dette er så sandt. Klaus Emilius. Er kun en super rar muskelsvindler. Alle skal taler normalt til nej? Nej. Er sgu ikke et dumt menneske, HUSKE at vis respekt for at Klaus Emilius. Kun har muskelsvind. I fremtiden der for skal du respekter her på Muskelsvind.com skriver jeg om mit liv for ever. Men siger på bloggen samme tid skriver om hans liv i dag og i fremtiden. Til alle i verden. Du kan ikke lære mig nyt i dette liv. Men lige noget jeg kan sige dig jeg ved altid hvad jeg taler om og har ikke andet end at talt sandt om livet siden 1999 hvor jeg også bliv Det menneskelige kunstværk i kørestolen med min kunst. Ud af mig selv. Der har jeg altid viste siden fik muskelsvind i 1987. 100år efter min morfar bliv født. Han fik også selv muskelsvind. Men jeg ser ud som ham der kun en forskel han kun gå dette kan jeg ikke mere. Og har kun lært og lært om muskelsvind i over 30år. Der for kan folk ikke sige at jeg ikke ved noget om dette. I fremtiden. Jeg har skriven en bog om min morfars liv og vi ville det samme frem af i dette liv. Nu har de lidt nyt at tænker over før de taler til mig tale lige til mig som et klogt menneske. Tænker også på at jeg skal kunde lever i året 2035. jeg skal kunde leve et godt og et langt liv. Kærlig Hilsen. Klaus Emilius.

Be the first to comment

Leave a comment

Your email address will not be published.


*